Welkom bij onze ondersteuning

Nederlands


INSURANCE/CREDIT

  • Fiche tussenpersonen (update): verbetering in de weergave van de fiche van de tussenpersonen in functie van de actieve modules binnen uw omgeving

INSURANCE

  • SwissLife (update): verbetering in de verwerking van voorstellen die werden aangevraagd door agenten zonder agentnummer, voorstel werd niet automatisch toegekend aan de verantwoordelijke maar aan de agent zelf
  • Lijst polissen (nieuw): bijkomende export van de creatiedatum naar Excel

Francais


INSURANCE/CREDIT

  • Fichier intermédiares (mise à jour): amélioration de l'affichage du fichier intermédiaire en fonction des modules actifs de votre environnement

INSURANCE

  • SwissLife (mise à jour): amélioration du traitement des propositions demandées par les agents sans numéro d'agent, la proposition n'était pas automatiquement attributée au responsable du traitement mais à l'agent lui-même
  • Liste des polices (nouveau) : export supplémentaire de la date de création vers Excel

English


INSURANCE/CREDIT

  • Intermediaries file (update): improvement in the display fo the intermediary file according to the active modules in your environment

INSURANCE

  • SwissLife (update): improvement in the processing of proposals requested by agents without an agent number, proposal was not automatically assigned to the controller but to the agent himself
  • Policy list (new): additional export of the creation date to Excel
Inloggen of registreren om een reactie te posten