Welcome to our support

Nederlands


INSURANCE

 • Polissen (update): bij het mailen vanuit de lijst van de polissen of vanuit een polis gaan we nu ook het e-mail adres van de agent presenteren indien een agent aanwezig is in de polisfiche.
 • Voorstel commissie (update): uitbreiding van het voorstel commissie voor polissen waarbij we het totale bedrag aan te betalen commissie weergeven in het overzicht van de voorstellen.

INSURANCE/CREDIT

 • Mailen tussenpersonen (update): bijkomende filter voorzien om enkel de actieve tussenpersonen / agenten op te nemen in de lijst om te mailen.

IOS

 • App (nieuw): de basistemplate voor de mobiele app van WAVEDESK is nu beschikbaar in de Apple store, de app bevat momenteel praktisch niets van functionaliteiten buiten het raadplegen van de bedrijven. Dit is de basis waarop de app zal worden uitgewerkt.

ANDROID

 • App (nieuw): de basistemplate voor de mobiele app van WAVEDESK is nu beschikbaar in de Google play store, de app bevat momenteel praktisch niets van functionaliteiten buiten het raadplegen van de bedrijven. Dit is de basis waarop de app zal worden uitgewerkt.

Francais


INSURANCE

 • Polices (mise à jour) : lors d'un e-mail à partir de la liste des polices ou d'une police, nous présenterons désormais également l'adresse e-mail de l'agent si un agent est présent dans la feuille de police.
 • Proposition de commission (mise à jour) : extension de la proposition de commission pour les polices où nous montrons le montant total de la commission à payer dans l'aperçu des propositions.

INSURANCE/CREDIT

 • Mail intermédiaires (mise à jour) : filtre supplémentaire prévu pour n'inclure que les intermédiaires/agents actifs dans la liste des mails.

IOS

 • App (nouveau) : Le modèle de base pour l'application mobile de WAVEDESK est maintenant disponible dans l'Apple Store, l'application ne contient actuellement pratiquement rien de fonctionnalité en dehors de la consultation des entreprises. C'est sur cette base que l'application sera développée.

ANDROID

 • App (nouveau) : Le modèle de base de l'application mobile WAVEDESK est maintenant disponible dans le Google Play Store, l'application ne contient actuellement pratiquement rien de fonctionnalités en dehors de la consultation des entreprises. C'est sur cette base que l'application sera développée.

English


INSURANCE

 • Policies (update): when e-mailing from the list of policies or from a policy, we will now also present the e-mail address of the agent if an agent is present in the policy sheet.
 • Commission proposal (update): extension of the commission proposal for policies where we show the total amount of commission to be paid in the overview of the proposals.

INSURANCE/CREDIT

 • Mailing intermediaries (update): additional filter provided to include only active intermediaries / agents in the mailing list.

IOS

 • App (new): The basic template for WAVEDESK's mobile app is now available in the Apple store, the app currently contains practically nothing of functionality outside of consulting the companies. This is the basis on which the app will be developed.

ANDROID

 • App (new): The basic template for the WAVEDESK mobile app is now available in the Google play store, the app currently contains practically nothing of functionalities outside of consulting the companies. This is the basis on which the app will be developed.
Login or Signup to post a comment