Welcome to our support

Nederlands


CREDIT

 • Basisbestanden (nieuw): toevoeging van een nieuw basisbestand voor het beheer van de woonstatussen

REST-API

 • Polissen (update): uitbreiding van de REST-API voor het opvragen van gewijzigde bijlagen met toevoeging van eerste maandpremie betaald en sepa actief

CRM

 • Journaal afbeeldingen (update): verbetering in de weergave van de preview van de afbeeldingen in het journaal

FINANCIAL

 • Offertes (nieuw): mogelijkheid om afbeeldingen te koppelen aan offertes via het journaal
 • Offertes (update): verbetering bij het doormailen van de offerte: de offertelijnen werden weggenomen uit de editor

PORTAAL

 • SwissLife voorstellen (nieuw): weergave van de informatie van de tussenpersoon (naam, voornaam, bedrijfsnaam) + opzoekbaar

PROJECT

 • Projectfiche (update): verbetering aan de takenregistraties voor check-in at work en werfmelding bij het wijzigen van fasen binnen een project

Francais


CREDIT

 • Fichiers de base (nouveau): ajout d'un nouveau fichier de base pour la gestion des statuts de logement

API REST

 • Polices (mise à jour): extension de l'API REST pour la demande de pièces jointes modifiées avec l'ajout de la première prime mensuelle payée et sepa active

CRM

 • Images de journal (mise à jour): amélioration de l'affichage de l'aperçu de l'image dans le journal

FINANCIAL

 • Cotations (nouveau): possibilité de lier des images à des citations via la revue
 • Cotations (mise à jour): amélioration lors de l'envoi du devis par e-mail: les lignes de devis ont été supprimées de l'éditeur

PORTAIL

 • Propositions SwissLife (nouveau): affiche les informations de l'intermédiaire (nom, prénom, raison sociale) + interrogeable

English


CREDIT

 • Basic files (new): addition of a new basic file for the management of housing statuses

REST API

 • Policies (update): extension of the REST API for requesting modified attachments with the addition of first monthly premium paid and sepa active

CRM

 • Journal images (update): improvement in the display of the preview of the image in the journal

FINANCIAL

 • Quotations (new): possibility to link images to quotations via the journal
 • Quotations (update): improvement when forwarding the quotations: the quotation lines have been removed from the editor

PORTAL

 • SwissLife proposals (new): display of the intermediary information (surname, first name, company name) + searchable

PROJECT

 • Project file (update): improvement of the task registrations for check-in at work and site notification when changing phases within a project
Login or Signup to post a comment