Welcome to our support

Nederlands


CRM

  • Basistabellen (nieuw): basistabel voor het beheer van de categorieën van staffelprijzen

CREDIT/INSURANCE

  • Tussenpersonen (update): verbeterde weergave van het pop-up menu in de lijst van de tussenpersonen in functie van de actieve modules, bepaalde menu opties waren zichtbaar ondanks dat modules niet actief zijn

CONSULTANCY

  • Tussenpersonen (nieuw): uitbreiding van de fiche van de tussenpersonen met de uurprijs van de tussenpersoon

Francais


CRM

  • Tableaux de base (nouveau): tableau de base pour la gestion des catégories de prix gradués

CREDIT/INSURANCE

  • Intermédiaires (mise à jour): amélioration de l'affichage du menu contextuel dans la liste des intermédiaires en fonction des modules actifs, certaines options du menu étaient visibles mêmes si les modules ne sont pas actifs

CONSULTANCY

  • Intermédiaires (nouveau) : extension du fichier des intermédiaires avec les taux horaire de l'intermédiaire

English


CRM

  • Basic tables (new): basic table for managing the categories of graduated prices

CREDIT/INSURANCE

  • Intermediaries (update): improved display of the pop-up menu in the list of intermediaries according to the active modules, certain menu options were visible even though modules are not active

CONSULTANCY

  • Intermediaries (new): extension of the intermediaries file with the hourly rate of the intermediary
Login or Signup to post a comment