Welcome to our support

Nederlands


FINANCIAL

  • Offertes (nieuw): indien de parameter om de technische fiches mee te nemen in de offerte actief is zullen deze nu worden opgenomen in de lijst van de bijlagen

PLATFORM

  • Parameters (nieuw): bijkomende parameter om aan te geven of het platform standaard bij het versturen van een offerte de technische fiches moet meenemen in het voorstel van de mail voor de artikelen aanwezig binnen de offerte

Francais


FINANCIAL

  • Cotations (nouveau): si le paramètre pour inclure les fiches techniques dans le devis est actif, elles seront désormais incluses dans la liste des annexes

PLATFORM

  • Paramètres (nouveau): paramètre supplémentaire pour indiquer si la plateforme doit inclure les fiches techniques dans la proposition de l’e-mail pour les articles inclus dans le devis lors de l’envoi d’un devis

English


FINANCIAL

  • Quotations (new): if the parameter to include the technical sheets in the quotation is active, they will now be included in the list of annexes

PLATFORM

  • Parameters (new): additional parameter to indicate whether the platform should include the technical sheets in the proposal of the e-mail for the articles included in the quotation when sending a quotation
Login or Signup to post a comment