Welcome to our support

Nederlands


FINANCIAL

 • Offertes (nieuw): offertes die worden verstuurd via mail vanuit het platform worden nu bewaard in de berichten ter hoogte van de klant en ter hoogte van de offerte zelf
 • Offertes (nieuw): weergave van de berichten in het journaal


CRM

 • Contacten (update): bijkomende controle op dubbele naam / voornaam bij het toevoegen van een contact
 • Bedrijven (update): bijkomende controle op dubbele bedrijfsnamen bij het toevoegen van een bedrijf
 • Bedrijven (update): bijkomende waarschuwing wanneer het opgegeven ondernemingsnummer niet correct is bij het opslaan


CREDIT / INSURANCE

 • Tussenpersonen (update): bijkomende waarschuwing wanneer het opgegeven ondernemingsnummer niet correct is bij het opslaan


INSURANCE

 • Commissies (bugfix): het journaal met de commissies gaf commissies weer die zijn opgenomen in pro-forma borderellen


PLATFORM

 • Api (nieuw): ondersteuning voor bijkomende REST-aanvragen naar de WAVEDESK-api

Francais


FINANCIAL

 • Devis (nouveau): les devis envoyés par e-mail depuis la platforme sont désormais enregistrés dans les messages au client et dans le devis lui-même
 • Devis (nouveau): affichage des messages dans le journal


CRM

 • Contacts (mise à jour): contrôle supplémentaire des doublons de nom / prénom lors de l'ajout d'un contact
 • Entreprises (mise à jour): contrôle supplémentaire des noms d'entreprises en double lors de l'ajout d'une entreprise
 • Entreprises (mise à jour): avertissement suppémentaire lorsque le numéro d'entreprise n'est pas correct lors de l'enregistrement


CREDIT / INSURANCE

 • Intermédiaires (mise à jour): avertissement supplémentaire lorsque le numéro d'entreprise spécifié n'est pas correct lors de l'enregistrement


INSURANCE

 • Commissions (correction de bogue): le journal des commissions affiche les commissions incluses dans le relevés pro forma


PLATFORM

 • Api (nouveau): prise en charge des requêtes REST supplémentaires à l'API WAVEDESK

English


FINANCIAL

 • Quotations (new): quotations that are sent via e-mail from the platform are now saved in the messages to the customer and to the quotation itself
 • Quotations (new): display of the messages in the journal


CRM

 • Contacts (update): additional check for duplicate surname / first name when adding a contact
 • Companies (update): additional check for duplicate company names when adding a company
 • Companies (update): additional warning when the specified company number is not correct when saving


CREDIT / INSURANCE

 • Intermediairies (update): additional warning when the specified company number is not correct when saving


INSURANCE

 • Commissions (bugfix): the commissions journal displayed commissions included in pro forma statements


PLATFORM

 • Api (new): support for additional REST requests to the WAVEDESK api
Login or Signup to post a comment